นำเข้าสินค้าจากจีนรับมือ Covid-19 ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย

นำเข้าสินค้าจากจีนรับมือ Covid-19 ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย-Redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนรับมือ Covid-19 ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย                                     Covid 19                                                       Redlogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน หลังจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เป็นที่ต้องการสูง มีราคาแพงและขาดตลาด

จึงส่งผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ยาก

       ‘กรมศุลกากร’ หนึ่งในหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับหน้ากากอนามัย อันได้แก่

 1. หน้ากากอนามัยชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด (Surgical mask)
 2. หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควันหรือสารพิษ
 3. วัตถุดิบสำหรับใช้ผลิตหน้ากากอนามัย โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องนำไปใช้ผลิตหน้ากากอนามัยทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำของเข้าและผู้นำเข้าจะต้องยื่นขออนุมัติก่อนการนำเข้าและจะได้รับยกเว้นอากรเมื่อได้รับอนุมัติ หากปรากฏภายหลังว่าของที่ได้รับการยกเว้นอากรไม่ได้นำไปใช้ผลิตภายในเวลาที่กำหนด ผู้นำของเข้าจะต้องชำระอากรตามปกติหรือส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรหรือหากมีเหตุจำเป็นต้องขยายเวลาให้ขอต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกำหนดดังกล่าว โดยอาจขยายเวลาได้ไม่เกิน 6 เดือน

       โดยประกาศกระทรวงการคลังนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 20 กันยายน 2563 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ต้นทุนในการนำเข้าหรือผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยลดลง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึง

       ทั้งนี้ การนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ เพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 บางชนิดอาจอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการขออนุญาตก่อนการนำเข้า อย่างไรก็ตาม กรมศุลกากรจะได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นกาลเฉพาะต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการนำเข้า

        Red Logistics บริษัทขนส่งที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยอย่างถูกกฏหมาย ลูกค้าจะได้รับใบขนและใบเสร็จศุลกากรได้ครบถ้วน ถูกต้องและสามารถจัดทำใบ Form E เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้าต่ำสุด 0 % เพียงกิโลกรัมละ 29 บาท พร้อมจัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

ที่มา: สยามรัฐ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *