Month: April 2020

1688 ส่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องจับตาหลังพ้นโควิด-19-Redlogistics 1688 1688 ส่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องจับตาหลังพ้นโควิด-19 1688                                                                     19 Redlogistics 1024x536

1688 ส่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องจับตาหลังพ้นโควิด-19

ส่องพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องจับตาหลังพ้นโควิด-19 หลังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจหลายภาคส่วนและเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป

1688 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน-Redlogistics 1688 1688 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน 1688                         SMEs                                  Redlogistics 1024x536

1688 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน

4 มาตรการช่วยเหลือ SMEs และตลาดตราสารหนี้เอกชน ที่ผู้ประกอบการต่างได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ธปท.และกระทรวงการคลังจึงได้ร่วมกันออกมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบในครั้งนี้

ชิปปิ้ง Internet of Things สร้างเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Internet of Things สร้างเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร            Internet of Things                                           Redlogistics 1024x536

ชิปปิ้ง Internet of Things สร้างเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร

Internet of Things สร้างเมืองอัจฉริยะได้อย่างไร โดยเชื่อมโยงทุกสิ่งสู่โลกอินเตอร์เน็ต เกิดการปฏิวัติโลกอย่างรวดเร็วและยกระดับการบริหารจัดการจัดการเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ