nam

ชิปปิ้ง ส่อง 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics-Redlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ส่อง 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics       3                                             Green Logistics Redlogistics 1024x535

ชิปปิ้ง ส่อง 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics

ชิปปิ้ง ส่อง 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics ที่มุ่งเน้นการลดมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากการเผาผลาญของน้ำมันจากรถบรรทุกขนส่ง ตลอดจนการหันมาใช้ระบบการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ขนส่งรอบน้อยลง แต่ปริมาณเยอะขึ้น