ชิปปิ้งจีน 5 เทรนด์มาแรง ที่ผู้ประกอบการต้องตั้งรับ

ชิปปิ้งจีน 5 เทรนด์มาแรง ที่ผู้ประกอบการต้องตั้งรับ-Redlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 5 เทรนด์มาแรง ที่ผู้ประกอบการต้องตั้งรับ 5                                                         Redlogistics 768x402

ชิปปิ้งจีน ในปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ได้ประสบกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อม

 ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง การเข้ามาของเทคโนโลยี ฯลฯ ผู้ประกอบการธุรกิจจึงจำเป็นต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆ และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็ก ที่เป็นเทรนด์มาแรงในปีนี้ 

Red Logistics ได้รวบรวม 5 เทรนด์ธุรกิจปี 2563 จาก ‘Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends’ เพื่อชี้ให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจยุคใหม่ ที่จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเดินทางไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จได้อย่างราบรื่น

       1.แนวโน้มการใช้ชีวิตแบบคนเมือง

ปัจจุบันประชากรโลก รวมทั้งคนไทย มีแนวโน้มการใช้ชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้น เนื่องจากการมุ่งสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จึงนำไปสู่การขยายตัวของความเป็นเมืองใหญ่ โดยมีปัจจัยมาจากศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้าและและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มีวิถีชีวิตที่เน้นการอุปโภคและบริโภคที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นการทำธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตแบบเมือง จึงมีโอกาสเติบโตและเป็นที่ต้องการมากขึ้น เช่น ที่พักอาศัย ธุรกิจที่ใกล้แหล่งคมนาคม การส่งอาหารแบบ Delivery 

       2. ผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

มีหลายปัจจัยสนับสนุนว่าผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะมีสัดส่วนของการมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็น Working Women มีความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ มีการดูแลการเงินภายในครอบครัว เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอีกมากมายที่สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจในยุคนี้ได้ เช่น สินค้าแฟชั่นสำหรับผู้หญิงทำงาน การสะสมแต้ม โปรโมชั่นจูงใจแม่บ้าน เป็นต้น

       3. ชีวิตโลกดิจิทัล

ด้วยยุคปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นโลกไร้พรมแดน จากความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ต ที่ส่งผลให้ตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีการใช้งานมากขึ้น จนกลายเป็นสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก อีกทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้โลกออนไลน์ยังมีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดและนิยมใช้เป็นสื่อโฆษณา ดังนั้นธุรกิจ SME และธุรกิจต่างๆ จึงควรคำนึงถึงการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน

       4. เทรนด์รักษ์โลก เศรษฐกิจสีเขียว

         เนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้เกิดกระแสรักษ์โลก และยังมีข้อกำหนดที่บังคับให้ธุรกิจต่างๆ ต้องใส่ใจกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคการค้าในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงในด้านอุตสาหกรรมการขนส่งที่ได้ก้าวเข้าสู่การขนส่งสีเขียว 3 ประเทศในเอเชีย มุ่งสู่ความเป็น Green Logistics ซึ่งส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานและการค้าระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจสีเขียวสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ อีกทั้งผู้บริโภคเริ่มมีการตระหนักถึงปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการและธุรกิจต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญจากปัจจัยเหล่านี้ รวมทั้งใช้ช่องทางดังกล่าวสร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

       5. ระบบขนส่งความเร็วสูงและโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ของไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 31 ของโลก ในขณะที่สิงคโปร์เป็นอันดับ 1 แสดงให้เห็นถึงความน่าลงทุนและการมีต้นทุนทางธุรกิจที่ต่ำกว่า รวมทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายขยายโครงข่ายระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ จึงถือเป็นแพล็ตฟอร์มที่ SME สามารถใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งที่ทันสมัยนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตตลอดจนสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้

       Red Logistics บริษัทขนส่งสัญชาติไทย ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเอกสารครบถ้วนและเป็นชื่อของลูกค้าทุกฉบับ สามารถจัดทำใบ From E เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้ จึงได้รับความไว้ใจจากผู้ประกอบการมาอย่างยาวนานและช่วยอำนวยความสะดวกในการชิปปิ้งจีนได้อย่างครบวงจร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *