Form E

Form E เอกสารลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%-Redlogistics form e Form E เอกสารลดหย่อน ภาษี นำเข้าจากจีน 0% Form E                                             0 Redlogistics 1024x537

Form E เอกสารลดหย่อน ภาษี นำเข้าจากจีน 0%

Form E เอกสารลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0% เป็นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากประเทศในกลุ่ม ACFTA ที่ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนร่วมกัน