นำเข้าสินค้าจากจีน ว่าด้วย การจัดทำและยื่นใบขนสินค้าแบบเอกสาร

นำเข้าสินค้าจากจีน ว่าด้วยการจัดทำและยื่นใบขนสินค้าแบบเอกสาร-Redlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ว่าด้วย การจัดทำและยื่นใบขนสินค้าแบบเอกสาร                                                                                          Redlogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ในการผ่านพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือส่งออกสามารถจัดทำใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสารเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า หรือสนามบินที่นำเข้าของได้

 การจัดทำใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร จะต้องใช้แบบฟอร์มใบขนหรือเอกสารอื่นตามที่กำหนด

         โดยใบขนฉบับหนึ่งใช้สำหรับสินค้าที่นำเข้าตามใบตราส่งสินค้า (B/L) เพียงฉบับเดียว ดังนั้น ผู้ที่จะทำการนำเข้าจึงต้องจัดชุดเอกสารสำหรับใช้ประกอบใบขนสินค้า ดังนี้

         1. การจัดทํา กศก.99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่

 • ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1)
 • สําเนาใบขนสินค้าขาเข้า 1 ฉบับ
 • สําเนาใบตราส่งสินค้า (BILL OF LADING หรือ AIR WAYBILL)
 • สำเนาบัญชีราคาสินค้า (INVOICE)
 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (PACKING LIST) (ถ้ามี)
 • ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (INSURANCE PREMIUM INVOICE) (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับของควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CERTIFICATE OF ORIGIN) (กรณีขอลดอัตราอากร )
 • เอกสารที่จําเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะการใช้งานของสินค้า
 • CATALOGUE
 • แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนส่งสินค้า (ใบนําคีย์)

          2. การยื่นใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร

 1.  ให้ผู้นำหรือผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสารพร้อมเอกสารประกอบใบขนสินค้าและแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า (ใบนําคีย์) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้นำหรือผู้ส่งออกไว้ด้วย อาจให้ผู้มีอํานาจกระทําการแทนก็ได้
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการตรวจสอบพิธีการและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร รวมทั้งจัดพิมพ์ข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดข้อมลใบขนส่งสินค้า (ใบนําคีย์) ในระบบคอมพิวเตอร์ของใบขนสินค้าฉบับดังกล่าว 
 3.  ให้ผู้ผ่านพิธีการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าให้ถี่ถ้วน จากนั้นลงนามรับรองเพื่อยืนยันความถูกต้องและมอบให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเก็บไว้รวมกับชุดใบขนส่งสินค้าที่กรมศุลกากรจัดเก็บ
 4. เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะบันทึกเลขที่ใบขนสินค้า ที่มุมบนด้านขวาด้วยอักษรสีแดงทั้ง 2 ฉบับ
 5.  เจ้าหน้าที่มอบใบขนสินค้าชุดสำหรับใช้ในการผ่านพิธีศุลกากรคืนให้กับผู้ผ่านพิธีการจัดเก็บไว้ 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการชำระภาษีอากรและตรวจปล่อยต่อไป
 6. ใบขนสินค้าอีก 1 ฉบับนั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเก็บรวบรวมจัดส่งให้สำนักตรวจสอบอากรเป็นรายเดือนในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ออกเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าว

          ในการจัดทำและยื่นใบขนสินค้านั้นเป็นหน้าที่ของผู้นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะจัดทำแทนไม่ได้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบของสำนักงานหรือด่านศุลกากรจะมีหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการจัดทำใบขนสินค้าที่เป็นของส่วนบุคคล ของเอกสิทธิ์ ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น

          อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนสามารถใช้บริการบริษัทขนส่งได้ (5 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการกับบริษัทโลจิสติกส์โดยเฉพาะ) โดย Red Logistics ที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทั้งทางรถและทางเรือ พร้อมเดินพิธีการศุลกากรเสร็จสรรพ ด้วยเอกสารนำเข้าสินค้าครบถ้วนสามารถจัดทำ Form E หรือใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี เอกสารทุกฉบับเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด นำเข้าปลอดภัยทุกขั้นตอน ไม่โดนภาษีย้อนหลัง เช็คสถานะสินค้าได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: taxclinic.mof.go.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *