นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด Red Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด                                                                 Red Logistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย แตกต่างจากการนำเข้าทั่วๆ ไปอย่างไร ? คำตอบก็คือ เป็นการลงทะเบียนนำเข้ากับทางกรมศุลกากรเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามขั้นตอนอย่างถูกต้องหรือที่เรียกว่า ลงทะเบียน Paperless

การลงทะเบียนนำเข้าเพื่อให้มีชื่อในระบบของกรมศุลกากรนั้น จะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียว เมื่อมีชื่อในระบบของกรมศุลกากรแล้ว ครั้งต่อๆ ไป ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนสามารถดำเนินพิธีการนำเข้ากับทางกรมศุลกากรได้เลยทันที

อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้ากับกรมศุลกากรนั้น สามารถลงทะเบียนได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กรมศุลกากรหรือสามารถให้บริษัทชิปปิ้งหรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทนให้ก็ได้

เอกสารสำหรับใช้ในการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร มีดังต่อไปนี้

นิติบุคคล

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามตามหนังสือรับรอง) : กรณีคนไทย
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน : กรณีบุคคลต่างประเทศ
 3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุหนังสือไม่เกิน 3 เดือน)
 4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 5. บอจ. 3 (แบบแสดงรายการจัดตั้งบริษัท)
 6. บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
 7. แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร
 8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลมนามตามหนังสือรับรองไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)
 9. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมองอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)

บุคคลธรรมดา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน : กรณีบุคคลต่างประเทศ
 3. แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลมนามตามหนังสือรับรองไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมองอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้อง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนต่อไปนี้

นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด 5                         redlogistics

การนำเข้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย จะเพิ่มความอุ่นใจและปลอดภัยได้มากกว่าการนำเข้าแบบชั่งกิโล หรือการนำเข้าที่สามารถนำเข้าได้ทันที เนื่องจาก…

 • เอกสารการนำเข้าทุกใบ ออกโดยกรมศุลกากร สามารถใช้เป็นหลักฐานในการนำเข้าได้อย่างถูกต้อง
 • รองรับได้ทั้งการนำเข้าทั้งปริมาณน้อยและมาก
 • ปลอดภัยไร้ความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อนำเข้าสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายต่อ
 • หมดห่วง ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังว่าจะถูกตรวจสอบเมื่อไหร่ ที่สำคัญหากมองในระยะยาวแล้ว ถือว่าประหยัดและคุ้มค่ากว่า ไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกริบของหรือถูกปรับในภายหลัง

Red Logistics บริการนำเข้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย สามารถดำเนินการนำเข้าแทนลูกค้าได้ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนนำเข้า การยื่นเอกสารแทน เอกสารทุกใบจะเป็นชื่อของลูกค้า เสมือนว่าคุณเป็นผู้นำเข้าสินค้าด้วยตนเอง สามารถใช้เป็นหลักฐานในการนำเข้าได้อย่างถูกต้อง สามารถออก Form E เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี ให้บริการขนส่งทางรถและเรือ พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ  

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *